Servicer | BEW

Servicer vum BUREAU D’EXPERTISES WIES SARL

Expertisen fir Assurancëgesellschaften

 • Brand
 • Waasserschued
 • Schnéidrock
 • Stuerm / Knëppelsteng
 • Iwwerschwemmungen
 • Déifstall / versichten Déifstall
 • Heurt de véhicule / Choc accidentel
 • Firmen-Haftung
 • Tous Risques Chantier (TRC)
 • Rechtschutz / Beruffung aleeën
 • Expertise Client

  Evaluatioun

 • Terrainen
 • Haiser
 • Wunnengen
 • Residenzen
 • Industriell Gebaier a Gewerbe-Flächen
 • Bauerebetriber mat Terrainen
 • Bestandsopnamen

 • virun den Aarbechten
 • wärend dem Projet
 • no den Aarbechten
 • Entrée / Sortie locative
 • Réception
 • Pose vu Témoin'en

  Constat

 • Baumängel
 • net korrekt Ausféierung vun Aarbechten
 • vum Baufortschrëtt
 • a.e.w.
 • Affaires Judiciaires

  Tierce Expertise

  Sichen vun Fuitten

 • a Ofwasserleitungen bis 30 Meter
 • mat Tracergas
 • Thermographie
 • a.e.w.
 • Locatioun vun

 • Dreschenapparater
 • Ventilatoren
 • Heizer
 • Energiepass nemmen fir bestoend Gebaier (net fir eng Baugenehmigung unzefroen)

 • Privat Gebaier
 • Ëffentlech Gebaier
 • Me